PODMÍNKY VRÁCENÍ PENĚZ

 

Stručný přehled

• Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
• Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
• Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
• Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od smlouvy odstupujete.
• Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
• Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
• Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Například u průmyslových šicích strojů jde o rozložení na jednotlivé komponenty jako je hlava, motor, stavec, deska atd. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
• Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
• Obecně se dá říci, že možnost vyzkoušení znamená to, jak byste u nás zakoupené zboží mohli vyzkoušet v kamenném obchodě, nebo vám je předvedl prodavač. 

 

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Podle § 1831 nám musíte v takovém případě zaslat nebo předat zakoupené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v sídle naší společnosti.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 

Kde zboží vrátit?

Zboží můžete vrátit osobně v sídle naší společnosti.
Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:
Reklamační oddělení
Anita B s. r.o.
Průmyslová 2453/7
68001 Boskovice

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Anita B s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Anita B s r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami například očištění, zkompletování, správné zabalení apod. S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Příklad:
Zákazník si objedná a koupí řezačku, doma ji uvede do provozu, vyzkouší si ji a zjistí, že řezačka nesplňuje jeho požadavky. Nicméně ji už použil a opotřebil nůž a brousek.
Použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit opotřebený materiál a eventuální náklady spojené například s vyčištěním řezačky a jejím uvedením do bezvadného stavu.

 

Dodržení 14denní lhůty

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od smlouvy odstupujete, případně nám spolu s oznámením doručíte i předmětné zboží.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na info@anita.cz.

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, musíte nám v souladu s § 1831 odst. 1 občanského zákoníku zaslat nebo předat zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Jaké dokumenty přiložit?


K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit fakturu či její kopii, která potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží.

Pro rychlejší vyřízení vratky také doporučujeme k faktuře připsat důvod vrácení a číslo účtu, na které vám poukážeme peníze.
 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, což jsou například průmyslové šicí stroje, které jsou smontovány na přání zákazníka z jednotlivých komponentů, seřízeny k jeho účelu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.