INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost ANITA B s.r.o., se sídlem Průmyslová 2453/7, Boskovice 680 01, IČO: 255 84 448, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spisová zn. C 35619 (dále jen „Společnost“) tímto informuje o účelu a věcném a časovém rozsahu správy a zpracování osobních údajů ve Společnosti a o právech, která v této souvislosti náleží subjektům osobních údajů.

 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva a povinnosti vztahující se k osobním údajům jsou zakotvena zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Osobní údaj je jakákoli informace, na jejímž základě je možné přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Subjekt osobních údajů je fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje.

Správce osobních údajů je Společnost. Správce osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace, která je prováděna pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění apod., tedy veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji správcem.

Zpracovatel osobních údajů je společnost/fyzická osoba, která na základě smlouvy se Společností, a na její pokyny, zpracovává osobní údaje.

 

3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, emailová adresa apod.);
 • informaci o uzavření či neuzavření smlouvy/vstupu do obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Společností;
 • identifikační údaje dětí získané na základě souhlasu rodiče nebo jiného zástupce oprávněného jednat za dítě;
 • osobní údaje, které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním či neplněním uzavřené smlouvy/průběhem obchodního vztahu se subjektem osobních údajů.

Společnost zásadně neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje vymezené v článku 9 Nařízení, vyjma osobních údajů dětí.

 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního/obchodního vztahu, ke kterému se osobní údaje vztahují a poté po dobu nezbytnou pro správu smlouvy/obchodního vztahu, nejdéle však 3 roky od ukončení poslední smlouvy/obchodního vztahu.

Výše zmíněné časové omezení nevztahují na případy, kdy určitá je doba zpracování stanovena zákonem, jehož naplnění je důvodem či jedním z důvodů zpracování osobních údajů.

 

5. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • identifikace smluvních/obchodních partnerů, případně dalších osob z okruhu těchto subjektů (např. statutární či jiní zástupci, kontaktní osoby atd.);
 • uplatňování práv a povinností ze smluv mezi Společností a subjekty osobních údajů;
 • marketingové účely Společnosti, včetně využívání externí marketingové společnosti;
 • správa smluv a obchodních vztahů Společností včetně případné správy a vymáhání pohledávek.

 

6. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z článků 15 až 22 Nařízení vyplývají následující práva subjektů osobních údajů, která lze u Společnosti písemně (i e-mailem) při naplnění stanovených podmínek uplatnit:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných či neúplných údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku, a
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě, že Společnost poruší povinnosti správce osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

 

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost získává a zpracovává osobní údaje v zásadě jen k takovým účelům, k jakým není podle Nařízení třeba předchozího souhlasu subjektu údajů.

Pokud Společnost hodlá zpracovávat osobní údaje způsobem, ke kterému je souhlas subjektu údajů nutný, získá před započetím takového zpracování souhlas subjektu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat a Společnost je povinna zpracovávání osobních údajů, k němuž byl souhlas odvolán, ukončit. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Společnosti provádět nadále takové zpracování osobních údajů, ke kterému podle Nařízení není souhlasu subjektu osobních údajů třeba, nebo které je prováděno na základě zákona, který určitou dobu zpracování stanoví.

 

8. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může poskytnout osobní údaje subjektu osobních údajů následujícím správcům/zpracovatelům:

 • www.heureka.cz: Heureka Shopping s.r.o.; Karolinská 650/1; 186 00 Praha 8; DIČ: CZ02387727
 • www.abra.eu: ABRA Software a.s.; Jeremiášova 1422/7b; 155 00 Praha 13; DIČ: CZ25097563
 • v rámci zpracování smluvních vztahů jsou osobní údaje subjektu osobních údajů poskytovány smluveným dopravcům.

Aktuální seznam možných správců/zpracovatelů Vašich osobních údajů je dostupný v samostatném dokumentu na internetových stránkách (https://eshop.garudan.cz/dokument/zpracovatele-osobnich-udaju/).

 

9. ZPŮSOB SDĚLENÍ INFORMACÍ

Aktuální informace o zpracovávání osobních údajů Společností jsou k dispozici na internetové stránce Společnosti (https://eshop.garudan.cz/dokument/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/).

 

Nahoru